Чристэн волонтёрхэм пащэ станицэдэсхэм ядэIэпыкъун

Зеленчукскэ станицэм и чристэн щIалэгъуалэм пащэ къуажэ администрацэм и станицэдэс нэхъыжьхэм ерыскъыпхъэхэр яхуишэнымкIэ дэIэпыкъун. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм аргуэру пнсионерхэм ерыскъыпхъэхэмрэ къабзагъэр къызэрызэрагъэпэщ хьэпшыпхэмрэ хуашэ.

Просмотров: 805

Поделиться

VK:39834