УнафэщIыр ехъуэхъуащ екIуэлIапIэм кIуэ ветеранхэм

Псыхуабэ и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис махуэшхуэхэм щыIащ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм я деж. УнафэщIым ветеранхэм удз гъэгъахэмрэ саугъэтхэмрэ яритащ.

Просмотров: 752

Поделиться

VK:39834