Евдокимовскэ къеджэныгъэхэр зэпэIэщIэу ирагъэкIуэкIащ

Мы гъэм коронавирус узыфэм зыщыхъумэным папщIэ къыхалъхьа щхьэхуэныгъэхэм къыхэкIыу гъэ къэс ирагъэкIуэкI епархием и «Отчизны верный сын» щIэныгъэ-практикэ конференцэр къахузэгъэпэщакъым, дзэзешэ генерал Евдокимов Николай и фэеплъыр. Евдокимовскэ къеджэныгъэхэр зэпэIэщIэу къызэрагъэпэщащ, абы кърикIуахэри зэхалъхьэжащ.

Реферат тIощIрэ щым я темэ хъуащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъур, къызэгъэпэщакIуэхэм я пащхьэм къралъхьахэр. Къеджэныгъэхэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я Iэгъуэблагъуэм щыщу хэта псоми я лэжьыгъэхэр трахуащ я унагъуэхэм е я благъэ-Iыхьлыхэм я зауэ тхыдэ гъуэгуанэхэм. Зэпеуэм щытекIуащ Черкесск къалэм щыщ Шапошников Алексей. ЕтIуанэ хъуащ Хьэпэ Елизаветэ (КъБР, Май къалэ), Ещанэр зэдагуэшащ зэпеуэм хэтаиплIым: псыхуабэдэсхэу Михневэ Алисэ, Санкин Михаил, Крухмалевэ Аленэ, Минводы къалэм щыщ Заборовский Кирилл. ЕплIанэр хуагъэфэщащ Псыхуабэ щыщ Галкинэ Анастасиерэ Крухмалевэ Аннэрэ, Скоковэ Даниилэ (Винсанды къуажэ), Уладановэ Викторие (КъШР-м и Кавказскэ къуажэ). Етхуанэ увыпIэр тхум лъагъэсащ: Калашниковэ Алисэ (Псыхуабэ къалэ), Касюгинэ Илья (Псыхуабэ къуажэ), Козырецкая Иринэ (Винсанды къуажэ), Кравченкэ Марие (Минводы), Марченкэ Елизаветэ (Иноземцевэ къуажэ).

ТекIуахэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI дипломхэмрэ къэзакъ щэнхабзэр фIыуэ зылъагъу Тэрч зэгухьэныгъэм и саугъэтхэмрэ – тхыдэ тхылъхэмрэ иратащ. Апхуэдэу абыхэм иратащ Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм я реферат нэхъыфIхэр.

Просмотров: 1261

Поделиться

VK:39834