Благославенный Кавказ 6 номерли (107) –чи выпуску

«Благославенный Кавказ» деген журналны июнь номеринде окъугъуз:

- Пятидесятница байрамгъа Сыйлы Патриарх Кириллни сезю;

-Архиепископ Феофилактны, Сыйлы Нюрге тилекни юсюнден айтханы;

-Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт бла ушакъ, анда Владыка сабийлени сорууларына джуаб береди.

- Петров ораза: ашны орузламасы;

- «Инджилни окъуйбуз» деген рубрикда Овчий кеупелде раслабленныйни сай болгъаныны эмда 10 египетчилени елюмге буюрулгъанларындан окъурукъсуз.

- Пятидесятница байрамны юсюнден. Анда адамла Сыйлы Троицаны тахсасын ангыларгъа кюрешедиле.

- Андрей Рублевну «Троица» деген иколнасы- ол Масихни православ иконографияда эм тахсалы суратыды.

-Православияны тамаллары» деген рубрикада , клисада тохана къаллай болгъанындан эмда дин къуллукъ этген заманда къаллай кийимле кийгенлеринден хапар билликсиз.

-«Сабийле клисада. Уллула къалай джан сакъларгъа» дегенден ата-аналагъа инструкция.

20-чы емюрню экинчи джарымында Клиса джамагъатлада эмда православ юйдегиледе орта бузулуудан, айырылыудан хапар;

-«Общество» деген рубрикада, 20-чы емюрню ал сюреминде курорт шахарлада халер,эмина, буала, тели аурууладан юсюнден окъурукъсуз;

- Июнда ишлеб башларыкъ законланы юсюнден;

-Сабийлеге таурух окъууну уллу магъаналыгъындан психологну оюму;

- «Кавказский паломник» деген паломник куъллукъну дин джолоучулукъну джангыртылгъан программасы;

Эмда башха талай зат.

Просмотров: 25265

Поделиться

VK:39834