Благословенный Кавказ №6 (107)

«Благословенный Кавказ» журналым и мэкъуауэгъуэ номерым фыкъыщеджэ:

- Патриарх ЛъапIэ Кирилл махуэшухэм теухуа и псалъэхэм;

- Архиепископ Феофилакт Дух ЛъапIэм хуэгъэза и тхьэлъэIум;

- Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и интервьюм, щихънагъым сабийхэм я упщIэхэм жэуап щритым;

- Петров и нэщIыр: узэрышхэнум теухуа махуэгъэпс;

- «Инджылым дыкъоджэ» псалъащхьэм къыщыхьа мысырипщI щхьэпылъэ зэращIам теухуа тхыгъэм;

- Махуэшхуэм теухуам. Троицэ ЛъапIэм и щэхухэр цIыхухэм зыгурагъэIуэну зэрыхэтым.

- Рублев Андрей и Троицэ теплъэр – Тхьэр нэхъ цIэрыIуэу икIи щэху хэлъу чристэн иконографием и тхыдэм къыщыгъэлъэгъуауэ къалъытэ.

- «Сабийхэр члисэм. Балигъхэр дауэ псэуа зэрыхъунур?» - адэ-анэхэм я инструкцэ.

- «Чристэныгъэм и лъабжьэр» псалъащхьэм къыщывгъуэтынущ члисэм и тыхь щIапIэр зыхуэдэм теухуа тхыгъэрэ щоджэным тхьэлъэIу щригъэкIуэкIкIэ и фэилъхьэгъуэр зыхуэдэмрэ.

- Члисэ зэгухьэныгъэхэмрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэгъуэблагъуэм XX лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм чристэн унагъуэхэмрэ зэрызэгуагъэкIамрэ теухуа Iуэтэжыр;

- «Жылагъуэ» псалъащхьэм фыкъыщеджэ XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм зыгъэпсэхупIэ къалэхэм узыфэ зэрыцIалэхэр зэрыщыIам теухуам;

- Мэкъуауэгъуэм къару зыгъуэт законхэм;

- Сабийхэр зэрыбгъэсэнум теухуауэ психологым и Iуэху еплъыкIэхэр;

- «Кавказский паломник» IуэхущIапIэм и программэщIэм зыхэвгъэгъуазэ;

НэгъуэщI куэдми.

Просмотров: 20446

Поделиться

VK:39834