«ДыгъафIэ къалэм» аргуэру псапэ Iуэху щрагъэкIуэкIащ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Псыхуабэ епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым щрагъэкIуэкIащ «Гуапагъэм и бзий» псапэ Iуэхур. 2020 гъэм накъыгъэм и 31-м «ДыгъафIэ къалэм» и унафэщIымрэ и волонтёрхэмрэ IэфIыкIэхэмрэ гъэшхэкIхэмрэ ныбжьыщIэхэм хуашащ. Iуэхур ирагъэкIуэкIащ Кавказым и Минводы щыпсэухэр я дэIэпыкъуэгъуу.

Просмотров: 1498

Поделиться

VK:39834