Благочиннэр дзэм ираджахэм ехъуэхъуащ

КъШР-м и Зеленчукскэ, Урупскэ районхэм я дзэ комиссариатым 2020 гъэм и гъатхэ дзэ еджэгъуэм и зауэлIхэр яшащ икIэщIыпIэкIэ къулыкъу щрагъэщIэну щIыпIэм.

Дзэм къулыкъу щызыщIэнухэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ дзэ комиссар подполковник Хвостиков Андрей, район администрацэм и Iэтащхьэ Науменкэ Алексей, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, кадий Лайпанов Муратбий-хьэжы.

Дзэм ираджахэр хабзэ хъуауэ гъуэгу трагъэувэ район военкоматым и лэжьакIуэхэм.

Просмотров: 1106

Поделиться

VK:39834