УнафэщIыр ветеранхэм ехъуэхъуащ

2020 гъэм накъыгъэм и 9-м Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген ветеранхэм удз гъэгъахэмрэ саугъэтхэмрэ яритащ. УнафэщIым фIыщIэ яхуищIащ ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэм икIи абыхэм я гъусэу Тхьэ елъэIуащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм папщIэ ветеранхэм ятеухуа блынгазетхэр ягъэхьэзыращ, Кисловодск щыпсэухэм папщIэ.

Просмотров: 484

Поделиться

VK:39834