Гимназием и гъэсэнхэр хэтащ урысейпсо Iуэхум

2020 гъэм накъыгъэм и 9-м Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу фIыщIэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьам, Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ я псэр зэгъэн папщIэ.

Щоджэн нэхъыжь Грамацкий Андрей «Журавли» фэеплъым деж тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэныр «Фэеплъ блыным» деж Тхьэ щелъэIуащ, Кисловодск щыщу хэкIуэда 5500-м я цIэ-унэцIэхэр къыщыхьам.

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм Свято-Никольскэ гимназием и гупэм деж баннерхэр къыщахьащ, гимназием и гъэсэнхэм я адэшхуэхэмрэ абыхэм я адэжхэмрэ я сурэтхэр зытетхэр – Хэку зауэшхуэм хэтахэм, Совет Союзым и лIыхъужьхэм, гимназием щеджауэ щытахэм.

Гимназием и гъэсэнхэр хэтащ «ТекIуэныгъэм и щхьэгъубжэхэр» урысейпсо Iуэхум. Сабийхэм я адэ-анэхэм ящIыгъуу зауэм хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжащ, унэхэм я щхьэгъубжэхэм сурэтхэр трагъэувэу, Совет союзым и цIыхухэм фашистхэм Хэку зауэшхуэм щыгъуэ ТекIуэныгъэ иныр къызэрыф1ахьам теухуахэр.

Просмотров: 457

Поделиться

VK:39834