«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм пещэ унагъуэхэм ядэIэпыкъун»

«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм япэу зыхуэзыгъэзауэ щыта унагъуэхэм я бжыгъэм хэхъуащ, Псыхуабэ епархием и линэ псынщIэри хыхьэу.

Мэлыжьыхьым щыщIэдзауэ унагъуэхэм хуагъэшащ ерыскъыпхъэ пакети 167-рэ. IутIыжым ирихьэлIэу епархием и кризис центрым ерыскъыпхъэ пакет 35-рэ яритащ къуажэдэс анэхэм – Предгорнэ районым КЦСОН-м и лэжьакIуэхэм я лъэIукIэ. ДэIэпыкъуныгъэр щоджэнхэмрэ волонтёрхэмрэ хуагуэшащ. Линэ псынщIэм и телефоныр 8-800-300-58-90.

Просмотров: 2745

Поделиться

VK:39834