Благословенный Кавказ. КъыдэкIыгъуэ №4 (105)

«Благословенный Кавказ» журналым и мэлыжьыхь номерым:

- Патриарх ЛъапIэ Кирилл пастыр нэхъыщхьэхэм, пастырхэм, къардэнхэм, монаххэм, Урыс Чристэн Члисэм и цIыхухэм зэразыхуигъазэ псалъэхэр.

- Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт щоджэнхэм, монаххэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэм и мамыр цIыхухэм зэразыхуигъазэр.

- «IутIыж гуфIэгъуэр зы гугъуехьи щIихъумэркъым» - Легойдэ Владимир драгъэкIуэкIа интервью;

- Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым IутIыжыр.

- «Сыт «Пщыхьэщхьэ щэхукIэ» зэджэр?

- Хуэныкъуэхэм ядэIэпыкъунымкIэ линэ псынщIэ епархием щолажьэ.

- «Инджылым дыкъоджэ» Iыхьэм къыщыдощIэ дунейпсо динищыр къызэзыгъэпэщам.

- «Кавказский паломникъ» IуэхущIапIэм Чристэн дунейм виртуальнэу зыщыфплъыхьыну фрегъэблагъэ.

- Хэку зауэшхуэм и ТекIуэныгъэм епархием и щоджэнхэм хуащIа хэлъхьэныгъэм теухуа Iуэтэж.

- Зёрновхэ я унагъуэм фIэщхъуныгъэр къызэрахьам теухуа хъыбарым къыпызыщэ.

- Коронавирус узыфэр зыпкъырытхэм я дэIэпыкъуэгъу.

- Унагъуэшхуэм психологым ирит чэнджэщхэр: карантиным сыт пщIэныр.

- Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм итыну ахъшэхэм ятеухуа хъыбархэр.

Просмотров: 20519

Поделиться

VK:39834