Къуажэ члисэм и унафэщIыр бынунагъуэшхуэхэм дэIэпыкъуащ

Новоблагодарнэ къуажэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий бынунагъуэшхуэхэм я деж щыIащ. Щоджэным и къуажэгъухэм ерыскъыпхъэхэр яхуишащ, Псыхуабэ епархием и «Анэхэм папщIэ» центрым къыбгъэдэкIар икIи адэ-анэхэмрэ я бынхэмрэ унэм щащIэ тхьэлъэIухэр къабыл хъуну захуигъэзащ.

Просмотров: 1972

Поделиться

VK:39834