Архиепископ Феофилакт Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ щыпсэухэм захуигъэзащ

Коронавирус узым зэрызиубгъумрэ КъБР-мрэ КъШР-мрэ я санитар властхэм я унафэхэмрэ тету, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт республикэм щыпсэухэм захуегъазэ:

«Дэтхэнэ зыми и гъащIэмрэ и узыншагъэмрэ – Тхьэм и тыгъэщ. Ди Iыхьлыхэр тхъумэну, зэгъусэ тхьэлъэIум зыщытхъумэн хуей хъуми, ди къалэнщ. Республикэм и санитар властхэм я унафэхэм я жэуапу, чристэнхэр члисэ тхьэлъэIухэм мыкIуэну къыхузоджэ, 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м щыщIэдзауэ унафэ ящIыху республикэхэм я члисэхэм тхьэлъэIухэр щекIуэкIынущ чристэнхэр хэмыту, щоджэнхэмрэ члисэм и лэжьакIуэхэмрэ фIэкI хэмыту, тхьэлъэIухэр ИнтернетымкIэ къату. Инджыл ЛъапIэм еджэу апхуэдэ тхьэлъэIухэмрэ тхьэлъэIу тхыгъэхэмрэ дэркIэ шыIэныгъэ хъунущ. Ди тхьэлъэIур Iыхьлыхэм я дежкIэ япэ дэIэпыкъуныгъэ хъунущ», - жиIащ пастыр нэхъыщхьэм чристэнхэм защыхуигъазэм.

Щихънагъым ягу къигъэкIыжащ шыIэныгъэм и щапхъэхэр, республикэм и лъэпкъхэм я лIыгъэр, къэгъугъэхэм зэрапэщIэтыфыр.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъхэр я Iущагъымрэ зэпIэзэрытагъымкIэ лъэщщ. Ди лъэпкъхэм я зэхущытыкIэхэр тхыдэм къызэригъэлъагъуэмкIэ нэхъыжьхэм я акъылыфIагъэм и щапхъэщ, къыхаха гъуэгум зэрытетыр щIыгъуу. Унафэ пэж зэращIыфым, ахэр зэрагъэзэщIэфым ноби дыхуэныкъуэщ, ди гъунэгъухэм я гъащIэр тхъумэн, Iыхьлыхэм дадэIэпыкъун папщIэ», - жиIащ архиепископ Феофилакт КъБР-м щыпсэухэм защыхуигъазэм.

«Къэрэшей-Шэрджэсым щыпсэу лъэпкъхэр я фIэщхъуныгъэмкIэ адрейхэм къащхьэщокI. Абы и щыхьэтщ пасэрей члисэжьхэр, нэхъыжьхэм я щIым папщIэ ар зыухуахэр, нобэми Тхьэ елъэIухэр. Шэч къытесхьэркъым а къарур акъылыфIагъэмрэ шыIэныгъэмрэ щIыгъуу нобэрей шынагъуэхэм дыпэщIэтынымкIэ къызэрыщхьэпэнум, абы хуэныкъуэхэм дадэIэпыкъунымскIэ ар сэбэп зэрыхъунум», - щыжиIащ КъШР-м щыпсэухэм Щоджэн нэхъыщхьэм защыхуигъазэм.

Щихънагъыр лъэIуащ республикэм и санитар властхэм я унафэхэм тетыну, НэщI Иным и гуфIэгъуэр Iыхьлыхэмрэ гъунэгъухэмрэ дагуэшыну, махуэшхуэм и сыхьэтхэр Христос и зэгъусэ тхьэлъэIум хухахыну.

Просмотров: 1906

Поделиться

VK:39834