Масих Иссаны Уллу Сюймеклигинден сагъышла

Багъалы къарнашла бла эгечле! Бу болджал заманга созулгъан тыйгъыч кюнле, Страстный седмицаны юсюнден сагъыш этерге тыйгъыч салмашзгъа керекдиле. Кюнден кюнге бизни бла бирге Масих Иссаны Уллу Сюймеклигинден сагъыш да эте дин джашауну юсюнден соруулагъа Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт джуабла да береди. Хар кюн сайын кече баш кюнден шабат кюнге дери сагъат кече сегизде инстаграммда ачыкъ эфирдеди. Бу кюнлени кесибизни Къутхаоыучу Масих Иссагъа толусу бла берейик. Бизни аккаунтубуз :@blagjkavkaz

Просмотров: 3201

Поделиться

VK:39834