Христос и гурыгъу-гурыщIэхэм теухуа гупсысэхэр

Си къуэш, си шыпхъу лъапIэхэ! Мы махуэхэм пIалъэкIэ унэм дыщIэсын хуейуэ къыщытхуихуам ирихьэлIэу тхьэмахуэ Страстнэм и къэхъугъуэхэр зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. Махуэ къэс Христос и гурыгъу-гурыщIэхэм топсэлъыхь икIи духовнэ гъащIэм теухуа упщIэхэм жэуап иритащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Эфир занщIэм тету Инстаграмым пщыхьэщхьэ къэс блыщхьэм щыщIэдзауэ щэбэт пщIондэ сыхьэт 20.00-м щIидзэу. А махуэхэр Тхьэмрэ КъегъэлакIуэ Христосымрэ тедывгъэухуэ. Ди аккаунтыр: @blagokavkaz

Просмотров: 3207

Поделиться

VK:39834