Архиепископ Феофилакт арэзы техъуащ хуэныкъуэхэм дэIэпыкъуэгъу хуэхъуным ехьэлIа линэ пщтыр къызэгъэпэщыныр

2020 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиеписклоп Феофилакт члисэ округхэм я благочиннэхэм, Псыхуабэ епархием и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщIхэм, къулъшырыфхэм я унафэщIхэм зи чэзу зэIущIэр ядригъэкIуэкIащ. Ахэр зэпсэлъащ Интернет IэмалымкIэ.

Псыхуабэ епархием и екIуэлIапIэхэм я волонтёрхэр доIэпыкъу къалэхэм, къуажэхэм, станицэхэм щыщу хуэныкъуэхэм. ДэIэпыкъуэгъу хъуну гупыж зыщIахэр зыщIагъэуIуэн щхьэкIэ, архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Кавказым и Минводы мэлыжьыхьым и 3-м щыщIэдзауэ хуэныкъуэхэм зыщIагъэкъуэн папщIэ линэ пщтырхэр лажьэу яутIыпщынущ. Телефон номерхэр: Къэрэшей-Шэрджэсым: 8 909 494 18 77, Къэбэрдей-Балъкъэрым – 8 938 913 13 50, КМВ-м – 8 919 756 93 11.

«ЦIыхухэм я къэпсэлъэныгъэм жэуап иритын хуейщ ягъэхьэзыра IэщIагъэлIым социальнэ къулыкъу щIэн унэтIыныгъэмкIэ, къэпсалъэм зыхуагъазэу ар щоджэным е волонтёрхэм пащIэ къудей мыхъуу, цIыхур псалъэ гуапэкIэ игъэгушхуэфу щытын хуейщ, щытыкIэ гугъур щхьэщихыу», - жиIащ Щихънагъым.

Апхуэдэу Пастыр нэхъыщхьэм епархием и члисэ псоми тхьэлъэIу уэрэдхэр щрагъэкIуэкIащ, мэрем пщыхьэщхьэм Акафистым къеджа нэужь дызыхуэкIуэ тхьэмахуэмрэ Тхьэм и Анэм и Благовещения махуэшхуэмрэ. ТхьэлъэIухэм хыхьэу уэзджынэр ягъэзуунущ, унэм Тхьэ щелъэIухэри Iуэхум къыхашэн папщIэ.

Члисэ тхьэлъэIухэм цIыху мащIэ фIэкIа иджыпсту зэрыхамыгъэтым папщIэ Щоджэн нэхъыщхьэм унафэ ищIащ Христос и щэхухэм зыхэзыгъэгъуэзэну зызыгъэхьэзырахэм тхьэлъэIу литургие нэужьым пащэну. ДызыхуэкIуэ тхьэмахуэмрэ Тхьэм и Анэм и Благовещения махуэшхуэмрэ апхуэдэ зэхыхьэр шэджагъуэ пщIондэ щрагъэкIуэкIынущ.

Щоджэнхэм я къулыкъум хэхъуащ члисэм и щIыбым, волонтёрхэми я лэжьыгъэр нэхъыбэ хъуащ. Щоджэн нэхъыщхьэм гу лъитащ члисэм щылажьэхэр дэIэпыкъуэгъу зэрыхъум. «Епархиер хьэзырщ екIуэлIапIэхэм ахъшэ дэIэпыкъуныгъэ хуищIэну, щоджэнхэмрэ члисэм къулыкъу щызыщIэхэмрэ узыфэм зэрыпэщIэтыну Iэмалхэм папщIэ», - жиIащ архиепископ Феофилакт.

Просмотров: 3157

Поделиться

VK:39834