НэщI Иным и етхуанэ тхьэмахуэм и махуэку пщэдджыжь тхьэлъэIу къулыкъур унэм щрагъэкIуэкI

НэщI Иным и етхуанэ тхьэмахуэм и махуэку пщэдджыжь «Стояние Марии Египетской» тхьэлъэIур къэрал властым коронавирус узыфэр зэбграмыгъэхын папщIэ къыхилъхьа Iуэхум тету унэм щрагъэкIуэкI.

Iуэхур урыс хабзэм тету цIыху мамырхэр хэтын хуэдэу Архиепископием и екIуэлIапIэхэм къызэрагъэпэщащ.

Урыс Чристэн Члисэм фIэщхъуныгъэ зиIэ и цIыхухэм захуигъэзащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл.

НэщI Иным и етхуанэ тхьэмахуэм и махуэку тхьэлъэIур.

Просмотров: 2626

Поделиться

VK:39834