Котляревскэ станицэм уэзджынэхэр щагъэзууащ

2020 гъэм гъатхэпэм и 28-м КъБР-м и Котляревскэ станицэм и Покров члисэм щагъэнэхуащ уэзджынэхэр. Уэзджынэр члисэм тыгъэ хуищIащ щоджэн нэхъыжь Тарасов Александр и къуэрылъху Захарчук Андрей. Уэзджынэхэр гъэзуун къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин. Члисэр япэу 1937 гъэм зэрызэхакъутэрэ станицэм япэу уэзджынэхэр щагъэзууащ.

Просмотров: 2032

Поделиться

VK:39834