Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм ятеухуа тхылъыщIэ

2020 гъэм щIышылэм и 29-м Зеленчукскэ районым и библиотекэм «Святые наших дней» тхылъыщIэм щытепсэлъыхьащ щоджэн Гурин Александр. ТхылъыщIэм и лъэтеувэм щызэхуэсащ районым и библиотекэхэм я лэжьакIуэхэр, къэзакъхэр, щIэныгъэ гуэдзэнхэр щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм я егъэджакIуэхэр, станицэм и школхэм я еджакIуэхэр. КъыдэкIыгъуэм щытопсэлъыхь Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зыIуэтэжахэмрэ зэрахьа лIыгъэм, зэхэзехуэныгъэ зэманым Къэрэшей-Шэрджэсым щылэжьахэм икIи щыхэкIуэдахэм.

Щоджэн Гурин Александррэ Осининэ Мариерэ я лэжьыгъэхэр хыхьащ «Православная инициатива 2017-2018» дунейпсо грант зэпеуэм и «Карачаево-Черкесия и Православная Церковь на Кавказе XIX-XX века» проектым щыщ Iыхьэм. ЗэIущIэр щиухым дэтхэнэ зы хьэщIэми тыгъэ хуащIащ къыдэкIыгъуэм и зы экземпляр.

Просмотров: 1408

Поделиться

VK:39834