Члисэр урысейпсо Iуэхум хыхьащ

2020 гъэм щIышылэм и 26-м КъБР-м и Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и «Блокадный хлеб» урысейпсо Iуэхум и гъэсэнхэр хыхьащ, грамми 125-рэ зи хьэлъагъ щIакхъуэ Iыхьэр зи дамыгъэ хъуар – 191I-1942 гъэм и щIымахуэм Ленинград блокадэм и зэманым ягъэуват апхуэдиз хъу щIакхъуэ Iыхьэ яту. Щоджэн Еремеев Андрей и гъэсэнхэм яхутепсэлъыхьащ блокадэм, ленинграддэсхэм ягу къинэжам. Къалэдэсхэм блокадэ щIакхъуэм щыщ яхъумащ, а махуэ шынагъуэхэр ягу кърагъэкIыжу. НыбжьыщIэхэм ялъэгъуащ цIыхухэр къезыгъэла грамми 125-рэ хъу щIакхъуэр.

Просмотров: 474

Поделиться

VK:39834