Христос зыгъэлъапIэхэр Жьы хъуахэм я унэмрэ санаторэмрэ щыIащ

Псыхуабэ и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр махуэшхуэхэм ирихьэлIэу екIуэлIапIэм кIуэхэм папщIэ концертхэр ятащ, теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ, иужькIэ Винсанды къуажэм Жьы хъуахэм я унэм щыIэ я ныбжьэгъухэм я деж кIуащ. Ахэр гуапэу ирагъэблэгъащ, гуфIащ. Артист ныбжьыщIэхэр Псыхуабэ и «Ромашка» санаторэми щыIащ.

Просмотров: 380

Поделиться

VK:39834