Архиепископ Феофилакт Черкесск щыIущIащ Крещение махуэшхуэм

Махуэшхуэм и пэ къихуэу, тхьэлъэIу нэужьым, сайтым зи гугъу зэрыщытщIам хуэдэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт ебгъуанэу Кубаныпсыр игъэнэхуащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и щоджэнхэм. ФIэщхъуныгъэ зиIэ щэ бжыгъэхэр Черкесск щызэхуэсащ зэгъусэу Тхьэ елъэIуну икIи псы гъэнэхуам лъэIэсыну.

Архиепископ Феофилакт Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ Черкесск къалэм и мэр Тамбий Русланрэ фIыщIэ яхуищIащ, махуэшхуэм и хабзэр къызэрыдаIыгъам, къулыкъум хэтахэм тыгъэхэр къызэрыхуащIам папщIэ. «Мы жор пщыхьэщхьэм мыбы дыкъокIуэ, Кубан псыежэхым, тхьэлъэIу тщIын, ди къарур зыхуэдизыр зэдгъэщIэн папщIэ. Ар мыхьэнэ зиIэ лъэбакъуэщ, лъагъуныгъэм, фIэщхъуныгъэм, гугъэм папщIэ увыпIэ къэдгъуэтын щхьэкIэ», - Щоджэн нэхъыщхьэм и псалъэхэр къехь КъШР РИА-м. Махуэшхуэм и

пщэдджыжьым Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам члисэм и щоджэнхэмрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я гъусэу. Литургие нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи псыежэхыр игъэнэхуащ.

Просмотров: 834

Поделиться

VK:39834