Благочиннэр зауэлIхэм ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ

Сочельник махуэшхуэм псыежэхыр гъэнэхун къулыкъур 34-нэ мотошабзауэ гуп, дзэ часть 20096-м щыщхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ гупым и унафэщIым и къуэдзэ щоджэн Афонин Иоаннрэ. Щоджэнхэр махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ гупым и унафэщI полковник Саенкэ Александр, офицерхэм, сэлэтхэм. Жор купелым гарнизоным увыпIэ щыхухахащ, губгъуэ пщэфIапIи щаухуащ.

Просмотров: 821

Поделиться

VK:39834