УнафэщIыр фэеплъ пэкIум къыщыпсэлъащ

КъБР-м и Прохладнэ къалэм и зауэлI фэеплъым властым, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, щIалэгъуалэм ягу къыщагъэкIыжащ къалэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм мазиплIкIэ къыIэщIэзыхыжу щхьэхуит къэзыщIыжа зауэлIхэр зэрыхэкIуадэрэ илъэс 77-рэ зэрырикъур. ЗауэлI 6500-рэ 1943 гъэм Прохладнэм щыхэкIуэдащ. Дэтхэнэ зы зауэлIми Тхьэ хуелъэIуну къалэдэсхэр къыхуриджащ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей.

Просмотров: 1064

Поделиться

VK:39834