«Отрада» екIуэлIапIэм и гъэсэнхэм сабий садым концерт щатащ

Александровскэ станицэм и Александро-Невскэ члисэм и «Отрада» екIуэлIапIэм и гъэсэнхэр хъуромэ концерт яту щыIащ станицэм и сабий гъэсапIэм. Зыкъагъэлъэгъуа нэужь, ныбжьыщIэхэм члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дмитриенкэ Сергий и гъусэу зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм IэфIыкIэхэр иратащ. Саугъэти 150-рэ щытыкIэ гугъу ихуа унагъуэхэм я сабийхэм хуагуэшащ.

Просмотров: 2586

Поделиться

VK:39834