Психоневрологие интернатым щIэлъхэр Налшык и Симеоновскэ члисэм щыIащ

Хабзэ зэрыхъуауэ, Вифлеем сабий 14000-м я фэеплъ махуэм, Налшык и психоневрологие интератым и гъэсэнхэр тхьэлъэIум хэтащ икIи Христос и щэхухэм зыщыхагъэгъуэзащ къалэм и Симеоновскэ члисэм.

Налшык округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин хьэщIэхэм хъуромэ саугъэтхэр яхуигуэшащ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкIыу. Зэхыхьэр и кIэм щынэблагъэм, Iэнэ ягъэуври щысахэщ.

Просмотров: 747

Поделиться

VK:39834