Пятигорскэ къуажэм махуэшхуэм зэгъусэ тхьэлъэIукIэ щыIущIащ

Христос и Хъуромэ махуэм Пятигорскэ къуажэм зэгъусэ тхьэлъэIу щекIуэкIащ. Къуажэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дементьев Григорийрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ зэгъусэ тхьэлъэIур щихъ Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм деж щрагъэжьащ. Махуэшхуэ зэгъусэ тхьэлъэIум цIыху 60-м щIигъу зэхуишэсащ: къэзакъхэр, еджакIуэхэр, къуажэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ.

Просмотров: 695

Поделиться

VK:39834