ХъуэпсапIэхэр къэхъуным теухуа зэхыхьэ

ЩIымахуэ къэс ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу дызэхуос, IуэхуфI длэжьын папщIэ: «ХъуэпсапIэхэр къэгъэхъуным теухуа зэхуэс» Псыхуабэ и проспект нэхъыщхьэм къыщызэIуахынущ KAVKAZ.RUN 2020 лъэхъэнэр.

Спортымрэ узыншагъэр хъумэнымрэ дихьэххэм сабийхэм я хъуэпсапIэхэр кърагъэхъулIэнущ.

2020 гъэм щIышылэм и 12-м ДЦП узыфэ зыпкъырыт Шаповаловэ Евэ и хъуэпсапIэм гъунэгъу хуащIынущ – къижыхьу, дэлъейуэ, дэтхэнэ зы сабийми хуэдэу! Иджыпсту ар нэхъ зрагъэхъулIэфынущ.

Псапэ Iуэхум хыхьэу сом мин 302-рэ зэхуахьэсыну я мурадщ, степпер къащэхун папщIэ, къикIухьыфын папщIэ электрикэ дэкIуеипIэ зыхуэныкъуэр.

Степпер къэщэхуным сом мин 362-рэ хухахынущ, Евэ и узыншагъэр илъэсым къриубыдэу сабий бассейным щрагъэфIэкIуэным хухахыну ахъшэр щIыгъуу.

Сом мин 542-рэ зэхуахьэсынущ, степпер къращэхуну, Евэ и узыншагъэр илъэсым къриубыдэу сабий бассейным щрагъэфIэкIуэным хухахыну, ЛФК-мкIэ IэщIагъэлIхэм дэлэжьэным текIуэдэнри хыхьэу.

Евэ зэгъусэу дыдэвгъэIэпыкъу.

Iуэхум фыхыхьэ зэрыхъунур:

Абы фызэрыхэтыну слотыр зыIэрывгъэхьэу Уае Дадэ фыхъуну, сом мин зи уасэр. Абы старт номерыр, Уае Дадэм и пыIэр, финишерым и медалыр, мандаринхэр хохьэ.

Уае Дадэ фыхъуфынущ, номер щIыгъуу, сом 1500-рэ и уасэу. Номерым и пIэкIэ цIэ щIыгъунущ. Онлайн-зэхуэсым фыхэтыфынущ. Абы сом мин и уасэщ. ФыкъыддэIэпыкъу, трек нэужьым медаль къыфхуедгъэхьынущ.

ДэIэпыкъуэгъу гуэдзэн. Iуэхум фыхэтыну гукъыдэж фиIэрэ ар фхузэфIэкIынумэ, зыщевгъэтхкIэ, фызыхуей ахъшэм хуэдиз хэфлъхьэ хъунущ.

Зэхыхьэм и лэжьэгъу фыхъунущ абы хэлъхьэныгъэ хуэфщIмэ (упщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ 89887684855). Дистанцэр километр 3,5-рэ мэхъу. Гукъыдэж зиIэ псори абы хагъэхьэнущ, мед. справкэ ухуейкъым.

Зэхыхьэр Псыхуабэ еапрхием и гъусэу ирагъэкIуэкI, Псыхуабэ къалэ администрацэр щIыгъуу.

Просмотров: 1253

Поделиться

VK:39834