Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм колонием литургие щрагъэкIуэкIащ

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей и цIэр зезыхьэ, Тверск тезырхэр щрагъэпшын и колоние №3-м и архиепископым, Урысей УФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и члисэм, Налшык округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин я пашэу махуэшхуэ пащтыхь шэнтиуэ тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу литургием цIыхуипщIым зыщыхагъэгъуэзащ. Пхъэщхьэмыщхьэ, IэфIыкIэ, пыченэ, нэгъуэщI шхыныгъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и члисэхэм екIуалIэхэм «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум щызэхуахьэсащ икIи ахэр щоджэнхэм колонием яшащ.

Просмотров: 1165

Поделиться

VK:39834