Щоджэным сабийхэр псейм иригъэблэгъащ

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 29-м Лермонтовэ къалэм и Сергиевскэ члисэм и щоджэн Твердохлебов Андрей къалэм и сабий поликлиникэм и медсестра Гриценкэ Людмилэ и гъусэу бынунагъуэшхуэхэм я деж щыIащ.

ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм хьэщIэхэм IэфIыкIэхэр, пхъэщхьэмыщхьэхэр, фэилъхьэгъуэщIэхэр хуашащ. Члисэм екIуалIэхэм «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум щыгъуэ зыхуэныкъуэхэр зэхуахьэсащ. Щоджэныр анэхэмрэ сабийхэмрэ епсэлъащ, упщIэхэм жэуап иритащ, ныбжьыщIэхэр хъуромэ псейм щригъэблэгъащ Сергиевскэ члисэм и тхьэмахуэ школым.

Просмотров: 654

Поделиться

VK:39834