«ДыгъафIэ къалэм» и нэIэм щIэтхэм хъуромэ композицэхэр зэхуахьэсащ

Псыхуабэ епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым ныбжьыщIэ нэхъыжьхэр щызэхуэсащ дунейпсо классым щыцIэрыIуэ флорист Стацюк Татианэ и мастер-классым. НыбжьыщIэхэм хъуромэ композицэхэр щызэхуахьэсащ, иужькIэ унэм саугъэту яхьар. Мастер-класс нэужьым, Татианэ ныбжьыщIэхэм тыгъэ яхуищIащ хъуромэ таурыхъхэр зэрыт тхылъыр. «ФлористикэмкIэ мастер-классыр махуэшхуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэщынущ», - жиIащ матушкэм.

Просмотров: 333

Поделиться

VK:39834