МыкIуэдыжын гъащIэ!

Псыхуабэ, Черкесск епархием хъыбар фегъащIэ 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 63-м иту Кисловодск къалэм и Воздвижения члисэм и щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрий дунейм зэрехыжар.

Димитрий 1957 гъэм Саратов къалэм къыщалъхуащ. 1980 гъэм Ставрополь и политехникэ институтыр къиуха нэужь, Тхьэм хуэкIуащ.

1992 гъэм дыгъэгъазэм Ставропольскрэ Бакинскрэ я митрополит Гедеон къардэн къулыкъур къыхуагъэфэщащ. Пастыр къулыкъур щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрий Кисловодск къалэм и члисэхэм щищIащ, щоджэн щIэныгъэ зригъэгъуэтри. 2007 гъэм Димитрий Москва и духовнэ академиер кандидат нагъыщэр иIэу къиухащ. ЩIэныгъэр абы Псыхуабэ къэрал университетым и теологие къудамэм и студентхэм яритащ.

Димитрий и унагъуэм хуэгузэващ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт: «Зыщумыгъэгъупщэ, лIэныгъэр зэрымыхуэмыр…» (Стр. 14.12). ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьа а псалъэхэр сигу къэкIыжащ Димитрий дунейм зэрехыжам теухуа хъыбар гуауэр щызэхэсхам. Куэд мыщIэу абы сыщепсэлъат, гъэ къэс ирагъэкIуэкI зэхуэсым, Члисэ судым хэтыну Димитрий хахыжат. НэгъуэщI цIыхухэм я Iуэху зэIумыбзхэм ар иригузавэрт. Къуэшхэм фIыуэ ялъагъурт икIи дзыхь хуащIырт Димитрий, фIэщхъуныгъэ зиIэ цIыху нэфIэгуфIэм, члисэ щIэныгъэлIым, егъэджакIуэм, щоджэным. Матушкэм IэплIэ хузощI, Тхьэ сыхуолъэIу, и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ я гъусэу согъ. Щоджэн нэхъыжь Димитрий игъащIэкIи мылIэжыныгъэ иIэну Тхьэм жиIэ!»

Щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрий Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм тхьэмахуэм, дыгъэгъазэм и 29-м щыщIалъхьэнущ. ТхьэлъэIу лиутргием пщэдджыжьым сыхьэти 9-м щIидзэнущ. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIынущ архиепископ Феофилакт.

Просмотров: 2105

Поделиться

VK:39834