«ДыгъафIэ къалэм» и нэIэм щIэтхэр щыIащ мафIэс частым

ЕссэнтIыгу къалэм и епщыкIубгъуанэ мафIэс-къегъэлакIуэ частым и унафэщI майор Сидоркин Дмитрий экскурсием иригъэблэгъащ «ДыгъафIэ къалэ» центрым и нэIэм щIэтхэр. КъегъэлакIуэхэм хьэщIэхэм жраIащ мафIэсгъэункIыфI машинэм и щытыкIэр зыхуэдэр, мафIэсгъэункIыфIхэм я лэжьыгъэми къытеувыIащ.

«ЗыплъыхьакIуэр хуабжьу сигу ирихьащ, арэзы хъумэ, ныбжьэгъухэм я гъусэу гъэмахуэми сыкъэкIуэну си мурадщ», - «ДыгъафIэ къалэ» центрым и нэIэм щIэт Черноусовэ Мария жиIащ. «Маскэр зыIузагъэлъхьащ. МафIэсгъэункIыфI нэс къысхэкIынущ», - жиIащ Бабенкэ Артём. ЗыплъыхьакIуэ нэужьым «ДыгъафIэ къалэ» центрым и унафэщIымрэ абы и нэIэм щIэтхэмрэ фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ къегъэлакIуэхэм къэблагъэ махуэшхуэхэмкIэ.

Просмотров: 727

Поделиться

VK:39834