УнафэщIыр нэхъыжьхэм ехъуэхъуащ

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м Винсанды къуажэм нэхъыжьхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ пIалъэкIэ здэщыIэ къудамэм и лэжьакIуэхэмрэ и нэIэм щIэтхэмрэ къудамэр къызэрызэIуахрэ илъэсипщI зэрырикъур ягъэлъэпIащ.

Юбилейр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ ГБУСО-м и унафэщI Донская Наталья, Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Василенкэ Андрей, «Добрые сердцем» зэгухьэныгъэм и волонтёрхэр, Предгорнэ районым и следственнэ комитетым и лэжьакIуэхэр.

УнафэщIыр къудамэм и нэIэм щIэтхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ, гъащIэ кIыхь хъуну, лэжьакIуэхэм – Тхьэр къадэIэпыкъуну, я псэр мамырыну.

Просмотров: 387

Поделиться

VK:39834