Епархием и къудамэм и унафэщIыр иппотерапиемкIэ центрым щыIащ

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м епархием иппотерапиемкIэ и «Целебный Ессентуки» центрым щыIащ Псыхуабэ, Черкесск епархием члисэ псапэ щIэнымрэ социальнэ къулыкъухэр щIэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Акименкэ Сергий. Центрым узыншагъэр пщIэншэу щызэфIагъэувэж, ныкъуэдыкъуагъ зиIэ сабий, ныбжьыщIищэм щIигъум шыкIэ кърагъэжыхьурэ. Щоджэн нэхъыжь Акименкэ Сергий сабийхэм, адэ-анэхэм, инструкторхэм епсэлъащ, шэщхэм еплъащ. ИппотерапиемкIэ центрым и унафэщI щоджэн Тростинский Сергий ухуэныгъэ утыр игъэлъэгъуащ, шыхэр зыщIахуэну ухуэныгъэхэр, IуэхущIапIэм зэрызрагъэужьынуми къытеувыIащ. Я къалэн нэхъыщхьэр – манеж яухуэнырщ, иппотерапиекIэ сабийхэм я узыншагъэр илъэс псом ирагъэфIэкIуэну Iэмал яIэн щхьэкIэ.

Просмотров: 1128

Поделиться

VK:39834