Свято-Сергиевскэ гимназием и ебгъуанэ классым щIэсхэр Сочэ щыIащ

Кисловодск къалэм и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и ебгъуанэ классым щIэсхэр щыIащ Сочэ къалэм и члисэхэмрэ щIыпIэ дахэхэмрэ. Классым и гимназием и гъэсэнхэр, Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэкIэ зекIуэ кIуэным и пэ къихуэу, пщыхьэщхьэ тхьэлъэIум Тхьэ щелъэIуащ икIи Тхьэм и Уэхьий Михаил и фэеплъ махуэм зэхэта тхьэлъэIу лиутргием. ЩэкIуэгъуэм и 22-м гимназием и гъэсэнхэм гимназием и унафэщIым и арэзыныгъэкIэ, я класс унафэщI Рочевэ Иринэрэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоаннрэ я гъусэу гъуэгу техьащ. Сочэ къалэр сабийхэм гуапэу къаIущIащ. ЯпэщIыкIэ ныбжьыщIэхэм апостол пэлъытэ джыназ Владимир и къарум щыщ Iыхьэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щыIэм и лъапIэныгъэхэм я Iэр лъагъэIэсащ, иужькIэ зыплъыхьакIуэм зыщыхагъэгъуэзащ члисэм и блэкIам. А махуэ дыдэм гимназием и гъэсэнхэр щыIащ Олимп паркым, олимп объектхэм. «Фыщт» стадионым и инагъыр хьэщIэхэм ягъэщIэгъуащ. ЩэкIуэгъуэм и 24-м гимназием и гъэсэнхэр хэтащ Михаило-Архангел члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIу лиутргием. Игнатий Ревковрэ Тихомиров Никитэрэ сыхьэтхэм къеджащ, Матухнов Никитэрэ Соловьев Романрэ тыхь щIыпIэм дэIэпыкъуэгъу щыхъуащ. ТхьэлъэIу нэужьым щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм члисэ комплексым зыщаплъыхьащ, Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэр, щихъ Николай II и фэеплъыр, Тхьэм и Анэм и «Живоносный источник» тхьэнапэм и члисэ цIыкIур зыхыхьэм. Класс унафэщIым фIыщIэ хуищIащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Мензелинцевэ Александрэ гимназием и гъэсэнхэр Сочэ епархием щыщыIам и нэIэ къазэрытетам, Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Червонный Александр щIыналъэ лъапIэм кIуэнухэм машинэ къазэрыритам щхьэкIэ.

Махуэм и етIуанэ Iыхьэм ныбжьыщIэхэр щыIащ «Ривьерэ» паркым, декоративнэ жыгхэм еплъащ, аттракционым и крауселым исащ. Гимназием и гъэсэнхэр еплъащ кораблхэмрэ яхтэхэмрэ.

Просмотров: 1488

Поделиться

VK:39834