Щоджэным нэфхэм я зэгухьэныгъэм тыгъэ хуищIащ тактильнэ тхьэнапэр

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 28-м Черкесск нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и къудамэ щыIэм и нэIэм щIэтхэр Хъуромэ нэщIым хыхьащ. КъШР-м и къалащхьэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр чристэным и дежкIэ нэщIым иIэ мыхьэнэм къытеувыIащ. Александр зэгухьэныгъэм тыгъэ хуищIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам къыбгъэдэкI Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ тактильнэ тхьэнапэр. Гуэныхьхэр яIуэтэжа нэужь, щоджэным зэIущIэм хэтхэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Просмотров: 608

Поделиться

VK:39834