«Хъуромэ хуабэ» псапэ Iуэхур ирагъэжьащ

Хъуромэ нэщIым и махуэхэм, щэкIуэгъуэм и 28-м щыщIэдзауэ щIышылэм и 7 пщIондэ, гъэ къэс, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, «Хъуромэ хуабэ» псапэ Iуэхур ирагъэкIуэкI. Епархием и екIуэлIапIэхэм щыгъыныщIэхэр, сабийхэр зэрыджэгу хьэпшыпхэр щызэхуахьэс, ерыскъыпхъэхэр щIыгъуу, Христос и Хъуромэм ирихьэлIэу хуэныкъуэхэм хуагуэшын папщIэ, ахъшэ зэхэдзэ ирагъэкIуэкIын папщIэ псапэ бэзэхэр къызэрагъэпэщ, бынунагъуэшхуэхэм, зи закъуэу сабий зыпI анэхэм, ныкъуэдыкъуэхэм ядэIэпыкъун папщIэ.

ДэIэпыкъуныгъэхэр чристэн члисэ гъунэгъум е епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэм фшэ хъунущ. Мы хэщIапIэм: ЕссэнтIыгу къалэ, Вокзальнэ уэрам, II. Христос и хъуромэ гуфIэгъуэр дэтхэнэ зы унагъуэми щрехьэщIэ, дэтхэнэ зыгуми нырес! Махуэшхуэм и пэ къихуэу дэтэнэми длэжь гуапагъэр Христос и тыгъэ хъунущ!

Просмотров: 3501

Поделиться

VK:39834