Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм анэхэм саугъэтхэр хуащIащ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 24-м, анэхэм я дунейпсо махуэм Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым къыщащIащ махуэшхуэм и хабзэхэр, анэм хуиIэ лъагъуныгъэр къызэрагъэлъэгъуэнур. Сабийхэр еплъащ икIи тепсэлъыхьыжащ анэ лъагъуныгъэм теухуа притчэхэм икIи анэхэм саугъэтхэр хуащIащ.

Просмотров: 757

Поделиться

VK:39834