«ДыгъафIэ къалэм» и унагъуэ тIощIрэ блым ерыскъыпхъэхэмрэ фэилъхьэгъуэхэмрэ хуашащ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 17, 24-хэм епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым и унагъуэ 27-м дэIэпыкъуныгъэхэр хуащIащ. Гуманитар наборым хыхьащ ерыскъыпхъэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ. Апхуэдэу анэхэм сабийхэм, благъэхэм папщIэ фэилъхьэгъуэхэр хухахащ, псапащIэм къишахэр. Анэхэм сабийхэм памперсхэр иратащ. Центрым и волонтёрым ерыскъыпхъэхэр Псыхуабэ къалэм дэс унагъуэм яхуишащ. Ди гум къыбгъэдэкIыу Василий, Кавминводы щыпсэухэм фIыщIэ худощI. КъыкIэлъыкIуэ дэIэпыкъуныгъэр унагъуэхэм щIышылэм и 5-м хуащIэнущ», - жиIащ Земцевэ Екатеринэ. «ДыгъафIэ къалэм» и нэIэм щIэтхэм дэIэпыкъуну гукъыдэж зиIэхэм е центрым и волонтёр хъуну хуейхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонымкIэ: 89614928616, Екатеринэ.

Просмотров: 622

Поделиться

VK:39834