Архиепископ Феофилакт Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 24-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым екIуэлIапIэм кIуэхэм Жорыр яритащ ба хуащIын папщIэ. ИужькIэ архиепископ Феофилактрэ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ Епархием и ЩIалэгъуалэ центрым щызэпсэлъащ.

Просмотров: 868

Поделиться

VK:39834