Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий ягу къыщагъэкIыжащ члисэжьым

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 23-м, Джеоргуыба махуэшхуэм, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и махуэм Осетием апхуэдэу щоджэ. Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэ Хетагуровым и цIэр зезыхьэ осетин Коста къуажэм. Благочиннэм и гъусэу къуажэдэсхэр, Къэрэшей-Шэрджэсым и осетин зэгухьэныгъэм щыщу щIыналъэ лъапIэм тхьэ елъэIуну къэкIуахэмрэ махуэшхуэ тхьэлъэIум Тхьэ щелъэIуащ.

Просмотров: 2514

Поделиться

VK:39834