Прохладнэр урысейпсо Iуэхум хыхьащ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м «Крылья ангела» урысейпсо Iуэхур зэхэтащ. Iуэхур япэу къызэригъэпэщащ 2014 гъэм Москва къалэм и бынунагъуэшхуэхэм я зэгухьэныгъэм, КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ Члисэм, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ. «Крылья ангела» Iуэхур илъэситху хъуауэ йокIуэкI анэхэм я махуэм и пэ къихуэу. 2019 гъэм Iуэхум япэу къыхыхьащ КъБР-м и Прохладнэ къалэр. Никольскэ члисэм щызэхуэсащ гъуазджэхэмкIэ Сабий школым и гъэсэнхэмрэ члисэм и тхьэмахуэ гупым щыщхэмрэ. Сабийхэм анэхэм я сурэтхэр мелыIыч теплъэ яIэу ящIащ.

Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр – сурэт гъэлъэгъуэныгъэр Прохладнэ къалэм щэнхабзэмкIэ и унэм щэкIуэгъуэм и 26-м щекIуэкIынущ.

Просмотров: 1403

Поделиться

VK:39834