КъШР-м и Миннацым и лIыкIуэхэр IущIащ щоджэнхэм

Къэрэшей-Шэрджэсым и чристэн зэгухьэныгъэхэмрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымкIэ республикэм и министерствэмрэ тепсэлъыхьащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн Субтельный Евгенийрэ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Иманов Алексийрэ министрым и япэ къуэдзэ Хъубий Исламрэ дин IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и IэщIагъэлI Карасов Асхьэтрэ.

Апхуэдэу щоджэнхэр IущIащ журналистхэмрэ Азербайджан республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэмрэ, щIыналъэм къеблагъэхэм. Щоджэнхэмрэ хьэщIэхэмрэ Азербайджанымрэ Къэрэшей-Шэрджэсмырэ я дин IуэхущIапIэхэм социальнэ Iуэхухэм ехьэлIа я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ зэхъуэжащ.

Просмотров: 977

Поделиться

VK:39834