Архиепископ Феофилакт министрым и гъусэу тепсэлъыхьащ щIыналъэ лъапIэм зэрыкIуэнур къызэрызэрагъэпэщынум

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 19-м Урысейм и Минкавказым щекIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископымрэ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергейрэ я зэIущIэр. Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэм и чристэн щIыпIэхэм Тхьэ елъэIуну зэрыкIуэнур къызэрызэрагъэпэщынум. 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и пэщIэдзэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «Об основах туристской деятельности», «О свободе совести и о религиозных объединениях» федеральнэ унафэхэм, «паломник», «паломническая деятельность» псалъэхэм я мыхьэнэхэм къытеувыIащ. Унафэхэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я хуитыныгъэхэр яхъумэ. ЩIыналъэ лъапIэм кIуэхэм я шынагъуэншагъэм, ахэр къагъэпцIэным, экстремизмым щыхъума хъуным теухуа законхэр я телъхьэщ.

«Члисэжьхэр, къулъшырыфхэр, Кавказ Ищхъэрэм и члисэ цIыкIухэр къэралым, хамэ къэралхэм я щIыналъэ лъапIэхэм кIуэхэм яфIэгъэщIэгъуэнщ.

ЗыплъыхьакIуэхэр пэжу къызэгъэпэщыныр псоми тфIэгъэщIэгъуэнщ, диныр, щэнхабзэ-узэщIыныгъэ туризмым щIыналъэм зыщегъэужьыныр хыхьэу, Кавказ Ищхъэрэм и хьэщIэхэм щIэщыгуъэ щащIу, - къыхигъэщащ Чеботарёв Сергей.

Просмотров: 1024

Поделиться

VK:39834