Исправнэ станицэм и къэзакъхэм атаманыр хахащ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м КъШР-м и Исправнэ станицэм и къэзакъхэр щызэхуэсащ станицэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и отчет-хэхыныгъэ зэхуэсым. Лэжьыгъэм и пэ къихуэу тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр. Къэзакъхэм правленэм и лэжьыгъэр къехъулIауэ къалъытащ икIи станицэм и атаману дызыхуэкIуэ илъэситхум хахащ Полянский Пётр.

Просмотров: 634

Поделиться

VK:39834