Архиепископ Феофилакт: "Ар къаруушхуэ зытекIуэда лIыгъэщ»

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 12-м Черкесск къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ Псыхуабэ епархием и IX Хъуромэ егъэджэныгъэ къеджэныгъэхэм я пленар зэIущIэр. ЩIыналъэ зэхыхьэм екIуэлIащ Ставропольем, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я школхэм я егъэджакIуэ 400-м щIигъу. Къеджэныгъэхэм мы гъэм я хьэщIэ хъуащ «За нравственный подвиг учителя» урысейпсо зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэм пашэ щыхъуахэр, КИФЩI-м и щIыналъэхэм щыщхэр. Къеджэныгъэхэр къызэIуихащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Пастыр нэхъыщхьэр къеджэныгъэм и темэм теухуа и гупсысэхэмкIэ кърихьэлIахэм ядэгуэшащ: «ТекIуэныгъэ иным и духовнэ щIэиныр зыхуэдэм ехьэлIауэ щыгупсысэм, абы хуэфащэ дызэрыхъунум и гугъу щытщIкIэ, щIэиныр лъагъуныгъэу къызолъытэ. Чристэн лъагъуныгъэр, Хэкум и псэр щIаткIэрэ. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэмрэ члисэм пэжыжьэхэмрэ къыхэдмыгъэщу. 1937 гъэм, фIэщхъуныгъэ зэраIэр щIэзымыхъумахэр, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зытрагъэлъахэр зыукIахэр. Ар къаруушхуэ зиIэ текIуэныгъэщ, тыншу къехъулIауэ», - къыхигъэщащ Щихънагъым.

ЛIыхъужьыгъэм теухуа фэеплъыр абы къыпыщэнырщ. Хэкур IэщэкIэ иджыпсту щIэтхъумэн щхьэусыгъуэ Тхьэм и фIыщIэкIэ иджыпсту щыIэкъым. Ауэ чристэн лъагъуныгъэ дыхуэныкъуэщ. Къулыкъу лъагъуныгъэ. ТхьэлъэIу лъагъуныгъэ. А лъагъуныгъэр димыIэу Хэкур тхуэхъумэнукъым», - жиIащ архиепископ Феофилакт. Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид и цIэкIэ къеджэныгъэхэм хэтхэм фIэхъус ярихащ КъШР-м и ЦIыхубэ зэхуэсым и УнафэщI Иванов Александр: «Чристэн щоджэнхэм муслъымэнхэри, щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, музей, социальнэ IуэхущIапIэхэм IэнатIэ Iутхэр ящIыгъуу, гъэщIэгуъэну зэпсэлъащ. Ар я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ щызэхъуажэ къудейтэкъым, члисэмрэ къэралымрэ зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэр къыщалъыхъуэт. Хъуромэ зэхыхьэхэм цIыхухэмрэ Хэкумрэ ефIэкIуэным хуэгъэпса лэжьыгъэхэр щыдолъагъу», - щыжыIащ КъШР-м и Iэтащхьэм и псалъэм.

ОРКСЭ-м и компонентхэмрэ ОДНКНР дерсыр егъэджынымрэ ятеухуа Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ егъэджакIуэхэм ядэгуэшащ КъШР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Кравченкэ Иннэ. Къеджэныгъэхэм хэтхэм фIэхъус ярихащ

дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ Синод къудамэм и секторым и унафэщI иеромонах Трифон (Умалатов).

Пленар зэхыхьэм щагъэлъэпIащ «За нравственный подвиг учителя» зэпеуэм пашэ щыхъуахэр.

Просмотров: 1613

Поделиться

VK:39834