Псыхуабэ епархием икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Раиф къулъшырыфым щыIащ

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 6-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ епархием и щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ Раиф Богородицкэ цIыхухъу къулъшырыфым щыIащ Къэзан пэмыжыжьэу километр 27-кIэ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр къулъшырыфым и Троицкэ члисэм и тхьэлъэIум щыIащ, Тхьэм и Анэм и Куржы тхьэнапэм деж Тхьэ щелъэIуащ, Раиф псыкъуийм деж псы щефащ. Апхуэдэу Псыхуабэ икIа гупыр щыIащ сабий екIуэлIапIэм икIи къулъшырыфым и музеищIэм зыщаплъыхьащ. Ар 2019 гъэм и гъэмахуэм къызэIуахащ икIи илъэс 400 и пэкIэ къэхъуахэм топсэлъыхь. Музей утым деж хьэщIэхэм щалъэгъуащ къулъшырыф гуэлыр, хьэндыркъуакъуэхэр куэду здэщыIэм. Раиф къулъшырым тхьэлъэIукIэ щызэхуащIыжащ Псыхуабэ епархием и гупыр Къэзан щIанлъэм и лъапIэныгъэхэм зэрыкIуар.

Просмотров: 1550

Поделиться

VK:39834