Псыхуабэ епархием икIахэр Свияжск къалэм Тхьэ елъэIуну щыIащ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 5-м Псыхуабэ епархием икIа щоджэнхэмрэ къызэрыгуэкI цIыхухэмрэ Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт я пашэу щыIащ Свияжск къалэм. Къалэ-хытIыгу, Иоанно-Предтечи цIыхубз къулъшырыфымрэ Успенскэ Богородицкэ цIыхухъу къулъшырыфымрэ ягу хъуар ЮНЕСКО-м и дунейпсо щIэинхэм хагъэхьащ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм тхьэлъэIур къалэм и лъапIэныгъэхэм деж щрагъэжьащ, къалэр зыухуа Грозный Иван Тхьэ щелъэIуу щыта Троицкэ члисэм. ИужькIэ гупыр Тхьэм и Анэм и «Щыгъуэ псоми гуфIэгъуэ» Къэзан члисэ зэхуэхьэсам и Гуриям и къарум щыщ Iыхьэхэм деж Тхьэ щелъэIуащ. ЗыплъыхьакIуэ нэужьым къалэм и уэрамхэм деж хьэщIэхэр Успенскэ къулъшырыфым и лъапIэныгъэхэм деж щыIащ. Къулъшырыфым и члисэ зэхуэхьэса нэхъыщхьэм щIыналъэ лъапIэм икIыу Тхьэ елъэIуну кIуахэм зыщыхагъэгъуэзащ XVI лIэщIыгъуэм и фрескэ телъыджэхэм, къулъшырыфым и члисэхэм Тхьэ щелъэIуащ, щихъ Казанский Герман и тропарыр

жаIащ, уэзджынэ уапIэм дэкIащ, Iэгъуэблагъэм и дахагъэм еплъын щхьэкIэ. Свияжск зэрыкIуар пхъэ Музейм зыплъыхьакIуэкIэ щызэхуащIыжащ, 2028 гъэм и археологие къэтIэщIыныгъэхэм я щIыпIэм деж къыщызэрагъэпэщам, къалэм и гъащIэр XVI - XVIII лIэщIыгъуэхэм уи нэгу къыщIэзыгъэхьэр.

Просмотров: 1176

Поделиться

VK:39834