Золкэ къуажэм гуапэу щыIущIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм

Щихъ Оптинский Амвросий и цIэр зэрихьэу Золкэ къуажэм щыIэм и зэгухьэныгъэр пIалъэкIэ Тхьэ щолъэIу абы хухаха пэшым, ауэ къуажэдэсхэр гуфIэу пежьащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм. Акафистыр щIыгъуу зэгухьэныгъэм и цIэр зезыхьэ хъумакIуэм хуэгъэза тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Новопавловскэ округым и благочиннэ щоджэн Цапко Владислав. ТхьэлъэIу нэужьым махуэшхуэм щыпащащ щIыналъэм и гупхэм я концертрэ пщыхьэщхьэшхэкIэ.

Просмотров: 1944

Поделиться

VK:39834